Munich International School

Schloss Buchof, Starnberg, Munich, 82319, Germany

School Information

Boy / Girl
Boy / Girl
Co-ed
Day / Boarding
Day / Boarding
Day
Age Group
Age Group
5 to 18
IB Curriculum
IB Curriculum
IBPYP, IBMYP, IBDP
IB Average Points
IB Average Points
37.0